Maand: oktober 2018

Parasha van de week

De vijf Boeken van Mozes, de Tora, bestaan uit 54 sidrot. Elke Sidra is op haar beurt weer onderverdeeld in 7 parasjot (enkelvoud parasja). Alhoewel de term parasjot oorspronkelijk duidt op de onderverdeling van een Sidra, gebruikt men de term vandaag de dag van deze benaming van de gehele Sidra. Deze beïnvloeding komt uit het Hebreeuws waar de Sidra van de week parasjat ha`sjawoea (parasja van de week) heet.

Deze sjabbath (de eerste na Simchat Tora wat afgelopen dinsdag was) begint bij het begin namelijk, Genesis/Bereesjiet. De Tora begint met de creatie van alles wat bestaat, o.a. duisternis en licht, de hemellichamen, water en land, alle planten en dieren en tenslotte mensen. G`d schiep alles uit het niet. Adam & Eva woonden in het paradijs. Dit scheppen van de wereld geschiedde in 6 dagen (6 perioden wordt ook gebezigd). Op de 7de dag heeft G`d rust (Sjabbath) Lisjbot (SJ-B-T.=ophouden).

G`d vaardigde 1 gebod uit: Het eerste mensenpaar mocht niet eten van de Boom van Kennis (Goed en Kwaad bewustwording). De slang brengt Eva ertoe toch een hap te nemen van een vrucht van deze boom en ze geeft ook Adam ervan. Beter was: snoep verstandig, eet een peer, maar toch… Ze worden verbannen uit de tuin opdat zij niet ook eten van de Boom van het Eeuwige Leven. Vanaf dat moment moeten ze hard werken om in hun onderhoud te voorzien en de vrouwen zullen in de toekomst pijn krijgen bij het baren van kinderen. De eerste twee kinderen van Adam & Eva heten Kain & Abel. Op een dag brengen beiden een offer ter ere van G`d. Dat van Kain wordt niet aanvaard. Dat van Abel wel. Kain doodt zijn broer/broeder. Kain wordt veroordeeld om over de hele wereld te zwerven.

Er volgt na 10 generaties het verhaal van Noach. Het morele niveau van de mensen is inmiddels erg laag verzonken. G`d besluit alle levende wezens te vernietigen. Alleen Noach en zijn gezin en bepaalde paren beesten mogen in leven blijven. Noach vond genade/compassie in de “ogen“ van G`d en mag in zijn ark de Zondvloed ontlopen. Zijn 3 zonen zouden in de toekomst voor het bevolken van de wereld zorgen. Over de wereld worden de 3 zonen verspreid.


Sem: De Semieten (Joden, Arabieren, Assyriers en Arameeers) stammen van hem af.
Cham: bevolkt Afrika
Jafet: Later de mensen in Europa zijn afstammelingen van Jafet.

In een midrasj lezen we hoe de engelen jaloers waren dat de mensen en niet zij de Tora/Tien Geboden kregen. G`d laat de engelen hierover met Mosjee Rabenoe/Mozes onderhandelen, c.q. deze kwestie verdedigen. Mozes vraagt de engelen: “Waren jullie slaven in Egypte en herdenken jullie elk jaar de bevrijding tijdens Pesach? Zijn jullie koosjer d.w.z. eten jullie? Eerbiedigen jullie je ouders zoals staat in het 5de gebod?”

Uiteindelijk moesten de engelen toegeven dat de Tora/Tien geboden voor de mensen bestemd was. Gelukkig geven de engelen gehoor elke Sjabbath als wij ze uitnodigen en binnenhalen met het zingen van Sjalom Alechem…

Ook is er een midrasj over het Scheppingsverhaal, toen de zon en de maan geschapen werden. Oorspronkelijk waren de maan en de zon even groot. De maan diende een klacht in bij de Schepper. “Hoe kunnen 2 koningen dezelfde kroon dragen?”. De Schepper vond dat eerzucht bestraft moest worden en maakte de maan kleiner dan de zon. De maan werd heel verdrietig en de Schepper vond dit zielig en als troost liet Hij de talloze sterren de maan vergezellen en liet Hij de Israelieten de maan gebruiken om hun kalender en feestdagen te bepalen.

 

Andy